12-13-14 DECEMBER 2014
BTI Ground, Shankar Nagar, Raipur